Default image

mgazdzik

“Jak będziesz miał chwilę…”​ – jedno z największych niedopowiedzeń branży IT.

W dzi­siej­szym arty­kule chciał­bym podzie­lić się z Tobą niedawną reflek­sją „z przy­mru­że­niem oka” na temat zja­wi­ska języ­ko­wego, które mia­łem oka­zję dosyć czę­sto obser­wo­wać w swo­jej dotych­cza­so­wej pracy. Jak zapewne już się domy­ślasz po prze­czytaniu tytułu cho­dzi mi dodatki do listy…

Skoro nic nie wiadomo, to jak się dowiedzieć? 10 sposobów na zbadanie wpływu zmian na produkt. (cz.1)

W jed­nym z moich poprzed­nich arty­ku­łów (“Nieoczekiwany sprzymierzeniec produktowca“) zasta­na­wia­łem się nad nie­wie­dzą przy pracy z pro­duk­tem i war­to­ścią jaką możemy czer­pać z oswo­je­nia takiego podej­ścia. Nie­stety istot­nym wyma­ga­niem jakie sta­wia przed pro­duktowcami akcep­ta­cja tego stanu rze­czy jest uzbro­je­nie się…

Jak zjeść słonia? Pięć pomocnych sposobów na podzielenie tego co pozornie niepodzielne.

Jeśli mia­łeś oka­zję w jakiej­kol­wiek for­mie przecho­dzić wpro­wa­dza­jąca poję­cie zwin­nego wytwa­rza­nia opro­gra­mo­wa­nia lub wstęp do meto­dyki SCRUM to tytuł tego arty­kułu może przy­wo­ły­wać pewne sko­ja­rze­nia. Dla zacho­wa­nia peł­nej trans­pa­ren­cji i zro­zu­mie­nia dodam tylko że cho­dzi o pewną ana­lo­gię obra­zu­jącą istotę…