Category Posts in PL

5 Pereł Przywództwa – Oddanie [5/5]

Witaj w pią­tej i ostat­niej czę­ści cyklu poświę­co­nego Per­łom Przy­wódz­twa – aspek­tom roli lidera, które moim skrom­nym zda­niem są warte uświa­do­mie­nia sobie dlatego, że mogą mieć ogromny wpływ na kształtowanie roli, ale nie zawsze są oczy­wi­ste. W tej czę­ści chciał­bym poru­szyć…

5 Pereł Przywództwa – Opieka [4/5]

Witaj w czwar­tej odsło­nie cyklu poświę­co­nego Per­łom Przy­wódz­twa – cechom które w mojej skrom­nej oce­nie są bar­dzo istotne w pracy lidera, ale nie zawsze są oczy­wi­ste – szcze­gól­nie gdy dopiero zaczy­namy swoją podróż w roli lidera. (Linki do pozo­sta­łych czę­ści…

5 Pereł Przywództwa – Odpowiedzialność [2/5]

Witaj Drogi Czy­tel­niku w dru­gim artykule z serii poświę­co­nej „Per­łom Przy­wódz­twa”, czyli atry­bu­tom przy­wódz­twa które w moim subiek­tyw­nym zda­niu są bar­dzo war­to­ściowe i pomocne, ale czę­sto nie są tak bar­dzo oczy­wi­ste gdy zaczy­namy swoją podróż jako lider. Link do pierw­szego…

5 Pereł Przywództwa – Sprawczość [1/5]

Witaj Drogi Czytelniku w pierwszym z pięciu artykułów, które będą poświęcone pięciu istotnym (oczywiście w moim subiektywnym odczuciu) atrybutom zdrowego przywództwa. Celowo używam tutaj słowa przywództwa, a nie np. zarządzania bo wierzę, że nie trzeba wcale mieć zwierzchniego stanowiska żeby…