Category Product Ownership

Czy można przełamać “nieśmiałość”​ w analityce produktów cyfrowych

Wstęp Posługiwanie się analityką produktową jest chyba jedną z najbardziej uniwersalnie potrzebnych umiejętności w pracy Product Ownera czy Product Managera. Bez względu na to jaki background posiadamy, nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy umiejętność analizowania zachowań użytkowników w produkcie NIE JEST koniecznością. W tym tygodniu…

Co było pierwsze – kura czy jajko? A może impact czy feature?

Pod­czas pracy nad pro­duktem jedną z naj­częst­szych i (chyba) naj­bar­dziej powszech­nych potrzeb jest pla­no­wa­nie. Potrzeba ta ma wiele źró­deł, poczy­na­jąc od potrzeby przy­go­to­wa­nia planu budże­to­wego, potrzeby orga­ni­za­cji na aktu­al­nym pozio­mie doj­rza­ło­ści (wzrost, ska­lo­wa­nie, opty­ma­li­za­cja ren­tow­no­ści), przez pla­no­wa­nie tre­ści mar­ke­tin­go­wych aż…

“Jak będziesz miał chwilę…”​ – jedno z największych niedopowiedzeń branży IT.

W dzi­siej­szym arty­kule chciał­bym podzie­lić się z Tobą niedawną reflek­sją „z przy­mru­że­niem oka” na temat zja­wi­ska języ­ko­wego, które mia­łem oka­zję dosyć czę­sto obser­wo­wać w swo­jej dotych­cza­so­wej pracy. Jak zapewne już się domy­ślasz po prze­czytaniu tytułu cho­dzi mi dodatki do listy…