Category Wellbeing

“Hormon wzrostu”​ dla powierzanej odpowiedzialności

Czy­ta­jąc arty­kuły poświę­cone struk­tu­rze w dzi­siej­szych orga­ni­za­cjach, obser­wu­jąc trendy w ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych na różne sta­no­wi­ska spe­cja­li­styczne czy wresz­cie przy­glą­da­jąc się orga­ni­za­cjom w któ­rych pra­cu­jemy można zauwa­żyć że różni ludzie zaj­mują się swoim obsza­rem na róż­nym pozio­mie decy­zyj­no­ści. Jako mode­lowy przy­kład…

Olej z Węża branży IT

Olej z węża był sprze­da­wany w XVIII i XIX wieku w Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych jako abso­lut­nie sku­teczne i jedyne w swoim rodzaju reme­dium na wszyst­kie dole­gli­wo­ści. W dzi­siej­szych cza­sach ten ter­min jest cza­sami uży­wany w odnie­sie­niu do przy­pad­ków pro­mo­wa­nia…